img

Wspólnota
- nasza duchowa rodzina

Jako pielgrzymi w drodze do nieba mamy świadomość, że wspólnota jest najbardziej właściwym środowiskiem życia, w którym możemy rozwijać naszą więź z Bogiem.

img

Liturgia
- miejscem spotkania Boga

Eucharystia jest centralnym punktem życia naszej wspólnoty. Mamy świadomość, że to na niej spotykamy Żywego Jezusa, który pomaga nam w budowaniu żywego Kościoła.

img

Słowo Boże
- jest dla nas jak lampa

Chcemy czytać Pismo święte - indywidualnie i wspólnie. Dzielimy się nim, by nie zabłądzić wśród niepewnych dróg proponowanych nam przez świat.

Regulamin

Regulamin Duszpasterstwa Młodzieży Concordia podpisany przez ks. Piotra Żyndę, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Wejherowie, dnia 21 czerwca 2021 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Duszpasterstwo Młodzieży Concordia, zwane dalej Duszpasterstwem jest formą działalności duszpasterskiej prowadzonej przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie ukierunkowaną na pracę z młodzieżą.

 

§ 2

Duszpasterstwo przynależy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Przynależność ta polega na:

a)     możliwości wejścia członków Duszpasterstwa w struktury KSM;

b)     czerpaniu z bogactwa duchowości KSM;

c)      możliwości adaptacji programów formacyjnych KSM do formacji Duszpasterstwa;

d)     wyłonieniu (zgodnie z postanowieniami wewnętrznych przepisów KSM) członków Duszpasterstwa należących do KSM do pełnienia funkcji w strukturach KSM; fakt ten nie wyklucza pełnienia funkcji w Duszpasterstwie;

e)     uwzględnianiu przepisów i zwyczajów KSM przy organizowaniu przedsięwzięć Duszpasterstwa.

 

§ 3

Duszpasterstwo funkcjonuje w dwóch grupach wiekowych: Wspólnota Młodzieżowa Concordia (WMC) oraz Wspólnota Akademicka Concordia (WAC). Formacja WMC przeznaczona jest dla młodych z przedziału od klasy ósmej do końca szkoły ponadpodstawowej. WAC skupia młodzież w wieku między 19. a 30. rokiem życia. Duszpasterstwo zakłada możliwość wyodrębnienia grupy skupiającej osoby poniżej wieku ósmej klasy.

 

§ 4

Podstawowym miejscem spotkań i formacji Duszpasterstwa jest dom katechetyczny parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie (ul. Rybacka 22).

 

§ 5

Swoje zadania Duszpasterstwo wypełnia w posłuszeństwie Kościołowi Rzymskokatolickiemu reprezentowanemu przez biskupa miejsca, proboszcza wyżej wymienionej parafii i/lub duszpasterza prowadzącego Duszpasterstwo.

 

§ 6

Patronem Duszpasterstwa jest bł. Piotr Jerzy Frassati. 

 

§ 7

Świętem patronalnym Duszpasterstwa jest dzień urodzin jej patrona – 6 kwietnia.

 

§ 8

Logo Duszpasterstwa to swobodnie opadająca czerwona wstęga tworząca kształt serca, którego częścią jest krzyż.

 

Rozdział II

Formacja

 

§ 9

Członkowie Duszpasterstwa przy pomocy łaski Bożej, przez systematyczną pracę nad sobą, dążąc do harmonijnej integracji duszy, psychiki i ciała, odkrywają piękno powołania do świętości i uczą się odpowiedzialnego dążenia do niej w duchu nauczania Kościoła Katolickiego. Dokonuje się to poprzez modlitwę indywidualną, wspólnotową, życie sakramentalne, czytanie Słowa Bożego, szeroko pojętą formację wspólnotową oraz integrację. Istotną pomoc w realizowaniu tych celów stanowią narzędzia wypracowane przez KSM.

 

§ 10

Istotnym elementem życia Duszpasterstwa jest otwartość na nowych członków. Dołączające osoby na początku swojej formacji zapoznają się z duchowością i charyzmatem Duszpasterstwa poprzez uczestnictwo w kilku dodatkowych spotkaniach z delegowanymi do tego członkami Duszpasterstwa. Ponadto, osoby te zachęca się do wzięcia udziału w rekolekcjach ewangelizacyjnych.

 

§ 11

W ramach formacji w Duszpasterstwie w cotygodniowym cyklu odbywają się:

 1. comiesięczna Eucharystia;
 2. spotkania modlitewno-formacyjne uwzględniające ustalony przez Radę liderów (zob. § 20) program duszpasterski danego roku.

 

§ 12

Kalendarium spotkań modlitewno-formacyjnych organizuje się w taki sposób, by uwzględniało następujące elementy:

 1. adorację Najświętszego Sakramentu;
 2. studium Pisma Świętego z dzieleniem się Słowem Bożym;
 3. tematyczne katechezy i konferencje duszpasterza, moderatora, lidera, bądź zaproszonych gości;
 4. rekolekcje wspólnotowe na początku roku formacyjnego oraz w Wielkim Poście;
 5. wspólnotową celebrację sakramentu pokuty w Adwencie oraz w Wielkim Poście.

 

§ 13

Uzupełnieniem formacji rocznej mogą być wyjazdy wakacyjne, czy udział w spotkaniach i akcjach ewangelizacyjnych.

 

Rozdział III

Posługa

 

§ 14

 Owocem formacji podejmowanej przez członków Duszpasterstwa powinna być rodząca się w nich wzajemna miłość i pragnienie posługi – zwłaszcza poprzez uczestnictwo w dziełach podejmowanych przez Duszpasterstwo przede wszystkim dla dobra miejscowej wspólnoty parafialnej, ale także na rzecz Kościoła diecezjalnego i powszechnego.

 

§ 15

 Duszpasterstwo podejmuje służbę poprzez:

 1. organizację posługi ewangelizacyjnej podczas rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania oraz organizację rocznej formacji dla nich;
 2. przygotowanie i kolportaż biuletynu Czuwam;
 3. zaangażowanie w dzieła przyparafialne (przygotowanie liturgii, wieczorów uwielbienia, przedsięwzięć artystycznych, pielgrzymek itp.);
 4. wolontariat;
 5. organizowanie działalności Dekanalnego (Diecezjalnego) Oratorium Młodych i innych dzieł prowadzonych przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej.

 

§ 16

 Duszpasterstwo chętnie podejmuje szeroko rozumianą współpracę z innymi ruchami, wspólnotami czy organizacjami pod warunkiem, że nie zaburza to celów Duszpasterstwa określonych przez niniejszy Regulamin.

 

Rozdział IV

Struktura

 

§ 17

Za duchową formację Duszpasterstwa odpowiada ksiądz proboszcz i/lub delegowany przez niego duszpasterz. Pełni on posługę sakramentalną (comiesięczna Eucharystia, spowiedź według potrzeb), głoszenie Słowa Bożego (homilie, katechezy, konferencje), indywidualne duchowe towarzyszenie chętnym członkom Duszpasterstwa (według potrzeb), ustalanie planu formacji, towarzyszenie w akcjach ewangelizacyjnych, asystowanie przy redakcji biuletynu Czuwam, konsultacja przy publikowaniu wszelkich ewangelizacyjnych materiałów audiowizualnych oraz tekstowych w sieci oraz wspieranie członków Rady Duszpasterstwa (zob. § 21) w ich posłudze.

 

§ 18

Moderator świecki (moderator) Duszpasterstwa jest odpowiedzialny za wspieranie duszpasterza w ustalaniu planu formacji na rok duszpasterski, współorganizowanie wydarzeń, zadań i spotkań (w tym prowadzenie konferencji), troskę o właściwe (zgodne z charyzmatem) funkcjonowanie Duszpasterstwa, dbanie o właściwe relacje zarówno między poszczególnymi członkami Duszpasterstwa, jak i między Wspólnotami, reagowanie na sytuacje problemowe i w razie potrzeby rozeznawanie sposobu ich rozwiązywania z członkami Rady Liderów (zob. § 20), wspieranie członków Rady Wspólnoty w ich posłudze, reprezentowanie Duszpasterstwa, a także troskę o właściwy sposób realizacji założeń KSM w strukturach Duszpasterstwa. Moderator świecki powoływany jest przez księdza proboszcza na czas nieokreślony. Kończy posługę z chwilą rezygnacji, lub na skutek odwołania go przez księdza proboszcza.

 

§ 19

Zarówno WMC, jak i WAC mają swoich osobnych liderów. Odpowiadają oni za wspieranie duszpasterza oraz moderatora w ustalaniu planu formacji na dany rok duszpasterski, współorganizowanie wydarzeń, zadań i spotkań (w tym prowadzenie konferencji), troskę o właściwe (zgodne z charyzmatem) funkcjonowanie swoich Wspólnot, dbanie o właściwe relacje między poszczególnymi członkami swojej Wspólnoty, reagowanie na sytuacje problemowe i w razie potrzeby rozeznawanie sposobu ich rozwiązywania z członkami Rady Liderów, wspieranie członków Rady Duszpasterstwa w ich posłudze, reprezentowanie swojej Wspólnoty, a także troskę o właściwy sposób realizacji założeń KSM w swojej Wspólnocie. Obaj liderzy wyłaniani są w tajnych i bezpośrednich wyborach – każdy w swojej Wspólnocie. Liderem WMC może zostać osoba, która od co najmniej półtora roku czynnie uczestniczy w życiu Wspólnoty. W przypadku WAC wcześniejsze uczestnictwo trwać może rok. Kandydaci na liderów muszą wyrazić chęć kandydowania, a ponadto w nowym roku formacyjnym mają zamiar i możliwość formowania się we właściwej sobie części Duszpasterstwa. W przypadku WAC na lidera kandydować nie mogą osoby, które w danym roku duszpasterskim zakończyły formację w WMC. Kandydata na lidera zgłaszają członkowie właściwej Wspólnoty, bądź zgłasza się on sam. W przypadku braku zgłoszenia kandydatury, decyzję o sposobie wyboru lidera pozostawia się Radzie liderów. Prawo głosu w wyborach lidera mają członkowie Wspólnoty, którzy czynnie uczestniczą w jej życiu od co najmniej dwóch miesięcy. W głosowaniu nie bierze udziału, ani kandydatur wystawiać nie mogą duszpasterz oraz moderator świecki. Zasada ta dotyczy również osób, które w danym roku przechodzą z WMC do WAC. Wybory lidera odbywają się na jednym z czerwcowych spotkań. Wybory muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wybory zarządza i organizuje ustępujący lider. O wyborze lidera decyduje zwyczajna większość oddanych głosów. W przypadku zdobycia przez kilku kandydatów jednakowej (maksymalnej) liczby głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie (głosowania) aż do wyłonienia lidera większością głosów. Aby lider mógł objąć funkcję, musi być zatwierdzony przez księdza proboszcza. W przypadku braku zatwierdzenia wybory przeprowadza się powtórnie w najszybszym możliwym terminie. Kadencja lidera trwa jeden rok z – w przypadku WMC – jednorazową możliwością przedłużenia jej o kolejny (decydują o tym wybory), zaś w przypadku WAC – o dwa kolejne lata (również decydują o tym wybory). Lider zaczyna pełnić swoją funkcję dwa tygodnie po zatwierdzeniu wyniku wyborów przez księdza proboszcza. W przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków przez lidera, księdzu proboszczowi przysługuje prawo odwołania go. Liderzy wybierają swoich zastępców. Ich zadanie ogranicza się do pełnienia obowiązków lidera w sytuacjach losowych. W przypadku przedterminowego zakończenia kadencji przez lidera, zastępca lidera zajmuje jego miejsce.

 

§ 20

Za całokształt życia Duszpasterstwa odpowiada Rada liderów. Należą do niej duszpasterz, moderator świecki oraz liderzy WAC i WMC (zob. § 19). Rada liderów spotyka się co najmniej dwa razy w roku: na początku (sierpień/wrzesień) oraz na zakończenie (czerwiec) roku formacyjnego – przed spotkaniem Rady Duszpasterstwa. Podstawowym zadaniem Rady liderów jest organizowanie życia Duszpasterstwa w zgodzie z niniejszym Regulaminem oraz z poszanowaniem przepisów KSM. Rada liderów opracowuje program formacyjny na dany rok, planuje kalendarium wydarzeń, dba o realizację wyznaczonych celów, wybiera koordynatorów diakonii oraz zatwierdza osoby funkcyjne i „samuelów” (zob. § 22). Po każdym spotkaniu Rady liderów sporządzany jest protokół. Funkcję protokolanta pełni wybrany przez moderatora członek Rady liderów.

 

§ 21

W kierowaniu Duszpasterstwem, Radzie liderów pomaga Rada Duszpasterstwa. Należą do niej członkowie Rady liderów oraz koordynatorzy diakonii zewnętrznych i wewnętrznych. Rolą Rady Duszpasterstwa jest doradzanie Radzie liderów w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania Duszpasterstwa. Rada Duszpasterstwa spotyka się co najmniej dwa razy w roku: na początku (sierpień/wrzesień) oraz na zakończenie (czerwiec) roku formacyjnego. Podczas pierwszego spotkania omawia się plany działania Duszpasterstwa przygotowane przez koordynatorów (zob. § 22). Na czerwcowym spotkaniu każdy członek Rady Duszpasterstwa przedkłada pisemne sprawozdanie ze swojej rocznej działalności na rzecz Duszpasterstwa. Sprawozdania te sporządza się na podstawie planów złożonych podczas wrześniowego spotkania. Z każdego spotkania Rady Duszpasterstwa spisywany jest protokół. Funkcję protokolanta pełni wybrany przez moderatora członek Rady Duszpasterstwa.

 

§ 22

Członkowie Duszpasterstwa włączają się w jego działalność poprzez dobrowolne i zgodne z rozeznanym charyzmatem przystąpienie do diakonii „zewnętrznej” lub „wewnętrznej”. Diakonie zewnętrzne ukierunkowane są na służbę na rzecz parafii lub innej społeczności (zob. § 15). Diakonie wewnętrzne są częścią Duszpasterstwa odpowiedzialnymi za jego właściwe funkcjonowanie w konkretnym aspekcie jego działalności. Liczba i charakter poszczególnych diakonii wewnętrznych uzależniony jest od aktualnej sytuacji duchowej i organizacyjnej, w jakiej znajduje się Duszpasterstwo. Za działalność diakonii odpowiada członek Duszpasterstwa zwany koordynatorem. Jest on wybierany przez Radę liderów. Każdy koordynator, spośród członków Duszpasterstwa dobiera osoby funkcyjne, którym – po zatwierdzeniu ich przez Radę liderów – powierza konkretne zadania. Zadaniem koordynatora jest pisemne opracowanie planu działania jego diakonii w danym roku formacyjnym. Plan ten powinien określać szczegółowe zadania i osoby, którym się je powierza. Ponadto, w porozumieniu z liderami każdy koordynator wybiera „samuela” – osobę, która przyglądając się jego aktywności, w przyszłości będzie mogła podjąć konkretną posługę w diakonii na rzecz Duszpasterstwa.

 

§ 23

Duszpasterstwo dysponuje środkami finansowymi. Pochodzą one z datków składanych przy okazji prowadzonych przez nie akcji (np. kiermasze świąteczne, rekolekcje ewangelizacyjne, wydarzenia artystyczne, kolportaż biuletynu Czuwam), wpłat w serwisie „Patronite” należącym do Duszpasterstwa oraz z dobrowolnych wpłat członków Duszpasterstwa. Za finanse Duszpasterstwa odpowiada wybrany przez Radę liderów skarbnik. Dla prowadzenia wewnętrznych spraw finansowych danej Wspólnoty skarbnik może wybrać dodatkowych skarbników w każdej z grup. Sposób prowadzenia księgowości określa Wewnętrzny Regulamin Organizacji Finansów Wspólnoty

 

§ 24

Duszpasterstwo prowadzi dokumentację, na którą składają się:

 1. roczne sprawozdania z działalności członków Rady Duszpasterstwa;
 2. ewidencję przychodów i rozchodów wyszczególniającą wszystkie przychody oraz wydatki Duszpasterstwa;
 3. zestawienie kosztów i zysków związanych z wydawaniem biuletynu Czuwam;
 4. zestawienie punktacji osób zaangażowanych w przygotowanie biuletynu Czuwam wraz z wyliczeniem kwoty przysługującej poszczególnym członkom Wspólnoty;
 5. protokoły ze spotkań Rady liderów oraz Rady Duszpasterstwa.

 

§ 25

Duszpasterstwo lub którąś z jego części może rozwiązać ksiądz proboszcz.

 

Rozdział V

Media

 

§ 26

Oprócz zwyczajnego kontaktu podczas cotygodniowych spotkań członkowie Duszpasterstwa porozumiewają się, ustalają i ogłaszają kwestie organizujące życie Duszpasterstwa za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem tych form komunikacji określa Rada liderów po wysłuchaniu opinii Rady Duszpasterstwa.

 

§ 27

Duszpasterstwo prowadzi fanpage o nazwie: Duszpasterstwo Młodzieży – Concordia w serwisie Facebook.

 

§ 28

Duszpasterstwo posiada kanał w serwisie YouTube o nazwie ConcordiaStudio.

 

§ 29

Duszpasterstwo posiada konto na Instagramie o nazwie @wspolnota_concordia.

 

§ 30

Duszpasterstwo posiada własną stronę internetową pod adresem: www.concordia-wejherowo.pl.

 

Rozdział VI

Regulamin

 

§ 31

Każdorazowa zmiana niniejszego Regulaminu wymaga konsultacji z Radą Duszpasterstwa, zgody Rady liderów oraz księdza proboszcza.  

 

§ 32

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą podpisania go przez księdza proboszcza.

 

 

Ad maiorem Dei gloriam

Przyjaciele

Dobro rodzi dobro

Doświadczamy tego na każdym kroku! Dzięki wielkie za życzliwość!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
68 0.070178031921387