img

Wspólnota
- nasza duchowa rodzina

Jako pielgrzymi w drodze do nieba mamy świadomość, że wspólnota jest najbardziej właściwym środowiskiem życia, w którym możemy rozwijać naszą więź z Bogiem.

img

Liturgia
- miejscem spotkania Boga

Eucharystia jest centralnym punktem życia naszej wspólnoty. Mamy świadomość, że to na niej spotykamy Żywego Jezusa, który pomaga nam w budowaniu żywego Kościoła.

img

Słowo Boże
- jest dla nas jak lampa

Chcemy czytać Pismo święte - indywidualnie i wspólnie. Dzielimy się nim, by nie zabłądzić wśród niepewnych dróg proponowanych nam przez świat.

Statut

Statut Wspólnoty Młodzieżowej Concordia podpisany przez ks. Piotra Żyndę, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Wejherowie, dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Wspólnota Młodzieżowa Concordia, zwana dalej Wspólnotą jest wspólnotą ukierunkowaną powstałą przy parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie.

 § 2

Wspólnotę tworzy młodzież z przedziału wiekowego obejmującego okres od przygotowania do bierzmowania do wieku maturalnego. Po maturze członkowie są zaproszeni do przejścia do wspólnoty akademickiej. Po pierwszym roku studiów (jeśli nadal chcą uczestniczyć w formacji) są do tego zobowiązani.

§ 3

Miejscem spotkań i podstawowej formacji Wspólnoty jest dom katechetyczny parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie (ul. Rybacka 22).

§ 4

Swoje zadania Wspólnota wypełnia w posłuszeństwie Kościołowi Rzymskokatolickiemu reprezentowanemu przez biskupa miejsca, proboszcza wyżej wymienionej parafii oraz prezbitera prowadzącego Wspólnotę.

 § 5

 Patronem Wspólnoty jest bł. Piotr Jerzy Frassati.  

 § 6

 Świętem patronalnym Wspólnoty jest dzień urodzin jej patrona – 6 kwietnia.

 § 7

 Logo Wspólnoty to swobodnie opadająca czerwona wstęga tworząca kształt serca, którego częścią jest krzyż.

Rozdział II

Formacja

 § 8

Członkowie Wspólnoty przy pomocy łaski Bożej przez systematyczną pracę nad sobą, dążąc do harmonijnej integracji duszy, psychiki i ciała, odkrywają piękno powołania do świętości i uczą się odpowiedzialnego dążenia do niej w duchu nauczania Kościoła Katolickiego. Dokonuje się to poprzez modlitwę indywidualną, wspólnotową, życie sakramentalne, czytanie Słowa Bożego, szeroko pojętą formację wspólnotową oraz integrację. 

§ 9

Istotnym elementem życia Wspólnoty jest otwartość na nowych członków. Dołączające osoby na początku swojej formacji zapoznają się z duchowością i charyzmatem Wspólnoty poprzez uczestnictwo w kilku dodatkowych spotkaniach z delegowanymi do tego członkami Wspólnoty oraz zachęca się je do wzięcia udziału w rekolekcjach kerygmatycznych w najszybszym możliwym terminie po przystąpieniu do Wspólnoty.

§ 10

W ramach formacji we Wspólnocie w cotygodniowym cyklu odbywają się:

 1. comiesięczna Eucharystia;
 2. spotkania modlitewno-formacyjne uwzględniające temat danego roku.

§ 11

Kalendarium spotkań modlitewno-formacyjnych organizuje się w taki sposób, by uwzględniało następujące elementy:

 1. adorację Najświętszego Sakramentu;
 2. studium Pisma Świętego z dzieleniem się Słowem Bożym;
 3. tematyczne katechezy i konferencje prezbitera, lidera, bądź zaproszonych gości;
 4. rekolekcje wspólnotowe na początku roku formacyjnego oraz w Wielkim Poście;
 5. wspólnotową celebrację sakramentu pokuty w Adwencie oraz Wielkim Poście.

§ 12

Uzupełnieniem formacji rocznej mogą być wyjazdy wakacyjne, czy udział w spotkaniach ewangelizacyjnych typu Wieczór Modlitwy Młodych, Lednica 2000 itp.

Rozdział III

Posługa

§ 13

Owocem formacji podejmowanej przez członków Wspólnoty powinna być rodząca się w nich wzajemna miłość i pragnienie posługi – zwłaszcza poprzez uczestnictwo w dziełach podejmowanych przez Wspólnotę przede wszystkim dla dobra miejscowej wspólnoty parafialnej, ale także na rzecz Kościoła diecezjalnego i powszechnego.

§ 14

Wspólnota podejmuje służbę poprzez:

 1. organizację posługi ewangelizacyjnej podczas rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania;
 2. organizację rocznej formacji kandydatów do bierzmowania;
 3. przygotowanie i kolportaż biuletynu Czuwam;
 4. zaangażowanie w dzieła przyparafialne (przygotowanie liturgii, wieczorów uwielbienia, przedsięwzięć artystycznych, pielgrzymek itp.).

§ 15

Wspólnota chętnie podejmuje szeroko rozumianą współpracę z innymi ruchami, wspólnotami czy organizacjami pod warunkiem, że nie zaburza to celów Wspólnoty określonych przez niniejszy Statut.

Rozdział IV

Media

§ 16

Oprócz zwyczajnego kontaktu podczas cotygodniowych spotkań członkowie Wspólnoty porozumiewają się, ustalają i ogłaszają kwestie organizujące życie Wspólnoty za pośrednictwem mediów społecznościowych.

§ 17

Wspólnota prowadzi fanpage o nazwie: Wspólnota Młodzieżowa – Concordia w serwisie Facebook.

§ 18

Wspólnota posiada kanał w serwisie YouTube o nazwie ConcordiaStudio.

Rozdział V

Struktura

§ 19

Na czele Wspólnoty stoi delegowany do tego przez księdza proboszcza prezbiter. Odpowiada on za posługę sakramentalną (comiesięczna Eucharystia, spowiedź według potrzeb), głoszenie Słowa Bożego (homilie, katechezy, konferencje), indywidualne duchowe towarzyszenie chętnym członkom Wspólnoty (według potrzeb), ustalanie planu formacji, inicjowanie i współorganizowanie wydarzeń i zadań, czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem Wspólnoty, wspieranie członków Rady Wspólnoty (zob. § 22) w ich posłudze, pomoc przy formalnościach związanych z organizacją wydarzeń i wyjazdów oraz asystowanie przy redakcji biuletynu Czuwam.

§ 20

W przewodzeniu Wspólnocie prezbiterowi towarzyszy świecki lider Wspólnoty. Jest on  odpowiedzialny za wspieranie prezbitera w ustalaniu planu formacji na rok duszpasterski, współorganizowanie wydarzeń, zadań i spotkań (w tym prowadzenie konferencji), troskę o właściwe (zgodne z charyzmatem) funkcjonowanie Wspólnoty, dbanie o właściwe relacje między członkami, reagowanie na sytuacje problemowe i w razie potrzeby rozeznawanie sposobu ich rozwiązywania z prezbiterem, wspieranie członków Rady Wspólnoty w ich posłudze oraz reprezentowanie Wspólnoty.

Lider wyłaniany jest w tajnych i bezpośrednich wyborach. Może nim zostać osoba, która od co najmniej półtorej roku czynnie uczestniczy w życiu Wspólnoty, wyrazi chęć kandydowania oraz w nowym roku szkolnym ma zamiar i możliwość formowania się we Wspólnocie. Kandydatów na lidera zgłaszają członkowie Wspólnoty. W razie braku zgłoszenia kandydatury, decyzję o sposobie wyboru lidera pozostawia się prezbiterowi. Prawo głosu w wyborach lidera mają członkowie Wspólnoty, którzy czynnie uczestniczą w jej życiu od co najmniej dwóch miesięcy. W głosowaniu nie bierze udziału, ani kandydatur wystawiać nie mogą: prezbiter oraz osoby, które przechodzą do grupy akademickiej. Wybory lidera odbywają się na jednym z czerwcowych spotkań. Wybory muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wybory zarządza i organizuje ustępujący lider. O wyborze lidera decyduje zwyczajna większość oddanych głosów. W przypadku zdobycia przez kilku kandydatów jednakowej ilości głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie (głosowania) aż do wyłonienia lidera większością głosów. Aby lider mógł objąć funkcję, musi być zatwierdzony przez prezbitera oraz przez księdza proboszcza. W przypadku braku zatwierdzenia wybory przeprowadza się powtórnie w najszybszym możliwym terminie. Kadencja lidera trwa jeden rok z jednorazową możliwością przedłużenia jej o kolejny (decydują o tym wybory). Lider zaczyna pełnić swoją funkcję dwa tygodnie po zatwierdzeniu wyborów przez księdza proboszcza. W przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków przez lidera, księdzu proboszczowi przysługuje prawo odwołania go na wniosek prezbitera.

§ 21

Członkowie Wspólnoty włączają się w jej działalność poprzez dobrowolne i zgodne z rozeznanym charyzmatem przystąpienie do diakonii. Diakonia jest częścią Wspólnoty odpowiedzialną za jej funkcjonowanie w konkretnym aspekcie jej statutowej działalności. Liczba i charakter poszczególnych diakonii uzależniony jest od aktualnej sytuacji duchowej i organizacyjnej, w jakiej znajduje się Wspólnota. Za działalność diakonii odpowiada członek Wspólnoty wybrany do tego przez prezbitera i lidera.

§ 22

Za całokształt życia we Wspólnocie odpowiada Rada Wspólnoty. Należą do niej prezbiter, lider, skarbnik, osoby prowadzące poszczególne diakonie. Członków Rady wybiera i odwołuje prezbiter z nowo ustanowionym liderem.

§ 23

Wspólnota dysponuje środkami finansowymi. Pochodzą one z ofiar wiernych składanych przy okazji prowadzonych przez nią akcji (np. kiermasze świąteczne, rekolekcje ewangelizacyjne, wydarzenia artystyczne, kolportaż biuletynu Czuwam) oraz z dobrowolnych datków członków Wspólnoty. Za finanse Wspólnoty odpowiada wybrany przez prezbitera oraz lidera skarbnik. Sposób prowadzenia księgowości określa Wewnętrzny Regulamin Organizacji Finansów Wspólnoty

Rozdział VI

Decyzje dotyczące życia Wspólnoty

§ 24

Decyzje dotyczące życia Wspólnoty podejmowane są na spotkaniach Rady. By decyzje były wiążące, w spotkaniu musi uczestniczyć co najmniej 80% jej członków. O rozstrzygnięciu kwestii spornych decyduje prezbiter po wypowiedzeniu się członków Rady.

§ 25

Spotkania Rady odbywają się:

 1. przed rozpoczęciem roku duszpasterskiego (sierpień/wrzesień);
 2. na zakończenie roku duszpasterskiego (czerwiec);
 3. według potrzeb – zwołuje prezbiter lub lider  na wniosek członków Rady.  

Po każdym spotkaniu Rady spisywany jest protokół. Funkcję protokolanta pełni wybrany przez lidera członek Rady.

§ 26

Wspólnota prowadzi dokumentację, na którą składają się:

 1. roczne sprawozdania z działalności prezbitera;
 2. roczne sprawozdania z działalności lidera;
 3. roczne sprawozdania z działalności odpowiedzialnych za poszczególne diakonie;
 4. księgę przychodów i rozchodów wyszczególniającą wszystkie przychody oraz wydatki Wspólnoty;
 5. zestawienie kosztów i zysków związanych z wydawaniem biuletynu Czuwam;
 6. zestawienie punktacji osób zaangażowanych w przygotowanie biuletynu Czuwam wraz z wyliczeniem kwoty przysługującej poszczególnym członkom Wspólnoty;
 7. protokoły ze spotkań Rady.

§ 27

Wspólnotę może rozwiązać ksiądz proboszcz, rozeznając to samodzielnie lub na wniosek prezbitera.

Rozdział VII

Statut

§ 28

Każdorazowa zmiana niniejszego Statutu wymaga zgody prezbitera i co najmniej 80% członków Rady obecnych na spotkaniu.

§ 29

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z chwilą podpisania go przez księdza proboszcza.

 

Ad maiorem Dei gloriam

Przyjaciele

Dobro rodzi dobro

Doświadczamy tego na każdym kroku! Dzięki wielkie za życzliwość!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.0748610496521